නිදහස් හා සාධාරණ

මැතිවරණයක් සඳහා වූ ජනතා ක්‍රියාකාරීත්වය

PAFFREL was to promote a people’s effort to prevent violence and malpractices before, during, and after elections.

නිදහස් හා සාධාරණ

මැතිවරණයක් සඳහා වූ ජනතා ක්‍රියාකාරීත්වය

PAFFREL was to promote a people’s effort to prevent violence and malpractices before, during, and after elections.

නිදහස් හා සාධාරණ

මැතිවරණයක් සඳහා වූ ජනතා ක්‍රියාකාරීත්වය

PAFFREL was to promote a people’s effort to prevent violence and malpractices before, during, and after elections.

නිදහස් හා සාධාරණ

මැතිවරණයක් සඳහා වූ ජනතා ක්‍රියාකාරීත්වය

PAFFREL was to promote a people’s effort to prevent violence and malpractices before, during, and after elections.

පැෆ්රල් පිළිබඳ

ජාතික මට්ටමේ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයන් විසින් 1987 දී පැෆ්රල් සංවිධානය ස්ථාපිත කරන ලදී. එය 1982 අංක 17දරණ සමාගම් පනත යටතේ ලාභ නොලබන සංවිධානයක් ලෙස ලියාපදිංචි කරඇති අතර 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනත යටතේ නැවත ලියාපදිංචි කර ඇත.
Image

පැෆ්රල්

පිළිබඳ

PAFFREL was to promote a people’s effort to prevent violence and malpractices before...

Image

ස්වේච්ඡාවෙන්

සම්බන්දවන්න

Paffrel that open volunteer opportunities

Image

අප හා

සම්බන්දවන්න

Discover unique opportunities at Get Involved!

ඉදිරි සිදුවීම්

No upcoming event!
Image

සාමාජිකයෙකු වන්න

අප හා සම්බන්දවන්න

ඉක්මන් සබැඳි

Image
ජාතික මට්ටමේ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයන් විසින් 1987 දී පැෆ්රල් සංවිධානය ස්ථාපිත කරන ලදී.

ලිපිනය

නො.16, බයර්ඩ් පෙදෙස, පාමංකඩ හරස් පාර, කොළඹ 0060

දුරකතන අංක

+94 11 255 8570/71

ෆැක්ස්

+94 11 255 8572

විද්‍යුත් තැපෑල

paffrel@sltnet.lk

© 2022 People’s Action for Free and Fair Elections (Paffrel)

Design by Vishmitha.com