පුවත්

A Training Course from PAFFREL for Youth

The PAFFREL recently launched a training course aimed at creating a responsible and knowledgeable community of youth.

This is a six month course conducted in both Sinhala and Tamil languages. 200 youths have been selected covering the entire island and the course is scheduled to make them more aware of the rules and regulations required for their daily lives.

The purpose of this course would be to provide a broad understanding on electoral rules and procedures, revision of the electoral list, human rights, environmental protection, anti-bribery and anti-corruption laws and democratic rights, and to encourage the participants make full use of the knowledge they gain practically, in approaching problematic social situations.

Experienced resource persons would be involved in this training course and the participants who successfully complete the course will be awarded a valuable certificate.

The first session of the Tamil Media Workshop was held on the 12th with the sponsorship (resources) of Mr. M.M Mohamed, the Commissioner of the Election Commission.

Franklin D. Roosevelt, a former President of the United States once said that we cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future.

Related News

Image

සාමාජිකයෙකු වන්න

අප හා සම්බන්දවන්න

ඉක්මන් සබැඳි

Image
ජාතික මට්ටමේ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයන් විසින් 1987 දී පැෆ්රල් සංවිධානය ස්ථාපිත කරන ලදී.

ලිපිනය

නො.16, බයර්ඩ් පෙදෙස, පාමංකඩ හරස් පාර, කොළඹ 0060

දුරකතන අංක

+94 11 255 8570/71

ෆැක්ස්

+94 11 255 8572

විද්‍යුත් තැපෑල

paffrel@sltnet.lk

© 2022 People’s Action for Free and Fair Elections (Paffrel)

Design by Vishmitha.com