වීඩියෝ

මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ පිරිසිදු දේශපාලන පුරවැසි මෙහෙයුම අනුරාධපුර නගරයට ළඟාවෙමින්

මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ පිරිසිදු දේශපාලන පුරවැසි මෙහෙයුම අනුරාධපුර නගරයට ළඟාවෙමින්

Broadcast on: Thursday 16 March, 2017
TV Station : March 12 Movement

Related News

Image

සාමාජිකයෙකු වන්න

අප හා සම්බන්දවන්න

ඉක්මන් සබැඳි

Image
ජාතික මට්ටමේ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයන් විසින් 1987 දී පැෆ්රල් සංවිධානය ස්ථාපිත කරන ලදී.

ලිපිනය

නො.16, බයර්ඩ් පෙදෙස, පාමංකඩ හරස් පාර, කොළඹ 0060

දුරකතන අංක

+94 11 255 8570/71

ෆැක්ස්

+94 11 255 8572

විද්‍යුත් තැපෑල

paffrel@sltnet.lk

© 2022 People’s Action for Free and Fair Elections (Paffrel)

Design by Vishmitha.com