පුවත්

Another MP collective discussion for clean politics

A discussion was held yesterday between the MP collective for clean politics, the steering committee of the March 12 Movement and the Commissioner of Elections,Mahinda Deshapriya yesterday (06) at the parliament of Sri Lanka.

\"\"A discussion was held yesterday between the MP collective for clean politics, the steering committee of the March 12 Movement and the Commissioner of Elections,Mahinda Deshapriya yesterday (06) at the parliament of Sri Lanka.


The discussion focused on establishing a new electoral system and was also deeply discussed about the importance of a free and fair mechanism where all is equal in their participation.

The importance of widening the network of MP collective for clean politics was also considered at the meeting.

The limelight of yesterdays meeting was spot on all the members of the parliament who are not officially  a part of the MP collective for Clean politics but who actively participated in the discussion.

The members of the parliament , at the discussion declared that they would render any support to build a clean and responsible political culture in Sri Lanka.

The workshops conducted by March 12 Movement, targeting the candidates of the local government elections were also appreciated here.

MP,Rauf Hakeem,Professor Ashu Marasinghe,Rohini Wijerathna, Ananda Kumarasiri, Sujith Perera, Sandith Samarasinghe,Tharaka Balasooriya, Dr.Ramesh Pathirana, Janaka Wakkumbura, Mayantha Dissanayaka,K.K Piyadasa, Ishaq Rahuman,Wadwel Suresh,M.M.Monsoor,M.H.M Nawavu, Ashoka Priyantha, Sidney Jayarathne,Abdul Mahroof, Wijepala Hettiarachchi,S.M Marikkar, Chaminda Wijesiri,Lucky Jayawardane,M.S.Thawfeek,Hesha Withanage,Ranjith Aluwihare,Ali Sahir Mawlana, Laxman Wijemanna, Hector Appuhami, J.C Thalawathugoda had attended the meeting.

Related News

Image

සාමාජිකයෙකු වන්න

අප හා සම්බන්දවන්න

ඉක්මන් සබැඳි

Image
ජාතික මට්ටමේ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයන් විසින් 1987 දී පැෆ්රල් සංවිධානය ස්ථාපිත කරන ලදී.

ලිපිනය

නො.16, බයර්ඩ් පෙදෙස, පාමංකඩ හරස් පාර, කොළඹ 0060

දුරකතන අංක

+94 11 255 8570/71

ෆැක්ස්

+94 11 255 8572

විද්‍යුත් තැපෑල

paffrel@sltnet.lk

© 2022 People’s Action for Free and Fair Elections (Paffrel)

Design by Vishmitha.com