පුවත්

M12M for Clean Politics Media Brief

March 12 Movement for clean politics held a media discussion yesterday (01st) at Renuka City Hotel, to brief and get the support of the state and the private media for the island wide campaign of 25 days.

\"\"March 12 Movement for clean politics held a media discussion yesterday (01st) at Renuka City Hotel, to brief and get the support of the state and the private media for the island wide campaign of 25 days.

Media personals representing number of leading print and digital media participated in this discussion and highly appreciated the effort of M12M for Clean Politics, while congratulating on the movements second anniversary. They also pointed that by carrying this work to the grass root level the process could be made more successful.

The media personals gathered, unanimously agreed for Media publicity support for M12M to strengthen the process of the island wide campaign.

Rohana Hettiarachchie, Executive Director of PAFFREL, on behalf of the March 12 steering Committee said that, at a time everything has degenerated, it is a great pleasure to see the media working hard to make a change in the society which definitely should be highly appreciated.

 

Related News

Image

සාමාජිකයෙකු වන්න

අප හා සම්බන්දවන්න

ඉක්මන් සබැඳි

Image
ජාතික මට්ටමේ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයන් විසින් 1987 දී පැෆ්රල් සංවිධානය ස්ථාපිත කරන ලදී.

ලිපිනය

නො.16, බයර්ඩ් පෙදෙස, පාමංකඩ හරස් පාර, කොළඹ 0060

දුරකතන අංක

+94 11 255 8570/71

ෆැක්ස්

+94 11 255 8572

විද්‍යුත් තැපෑල

paffrel@sltnet.lk

© 2022 People’s Action for Free and Fair Elections (Paffrel)

Design by Vishmitha.com