පුවත්

PAFFREL celebrates its 30th anniversary

PAFFREL today (14th February) celebrated its 30th anniversary at BMICH premises successfully.

PAFFREL today (14th February)  celebrated its 30th anniversary at BMICH premises successfully.

The ceremony has appreciated the immense contribution of several core funders of PAFFREL like Dr. Godfry Gunathilake and Tissa Balasooriya throughout its 30 years journey as well as many several other valuable personals. 

The contributo of several other organizations towards the successfullness of PAFFREL Organization  as well appriciated durng the ceremony.

Related News

Image

සාමාජිකයෙකු වන්න

අප හා සම්බන්දවන්න

ඉක්මන් සබැඳි

Image
ජාතික මට්ටමේ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයන් විසින් 1987 දී පැෆ්රල් සංවිධානය ස්ථාපිත කරන ලදී.

ලිපිනය

නො.16, බයර්ඩ් පෙදෙස, පාමංකඩ හරස් පාර, කොළඹ 0060

දුරකතන අංක

+94 11 255 8570/71

ෆැක්ස්

+94 11 255 8572

විද්‍යුත් තැපෑල

paffrel@sltnet.lk

© 2022 People’s Action for Free and Fair Elections (Paffrel)

Design by Vishmitha.com