පුවත්

මැතිවරණ පැමිණිලි යොමුකිරීමට අංක හඳුන්වාදේ

එළඹෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී පැමිණිලි යොමුකිරීම වෙනුවෙන් පැෆ්රල් සංවිධානය මේ වන විට දුරකතන අංක කිහිපයක්ම හඳුන්වාදී ඇත.

එළඹෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී පැමිණිලි යොමුකිරීම වෙනුවෙන් පැෆ්රල් සංවිධානය මේ වන විට දුරකතන අංක කිහිපයක්ම හඳුන්වාදී ඇත.

ඒ අනුව 0112558570 හා 0112558574 යන දුරකතන අංකද 0112558572 යන ෆැක්ස් අංකයටද 0710916989 යන වයිබර් හෝ වට්ස්ඇප් අංකයටද This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. යන විද්‍යුත් ලිපිනයටද පැමිණිලි යොමුකිරීමට ඉඩ ප්‍රස්ථාව සලසා ඇත.

එමෙන්ම පළාත් නවය සඳහාම වෙන් වෙන් දුරකතන අංක 9 ක් හා විද්‍යුත් තැපැල් ලිපින 09 ක්ද ඔවුන් හඳුන්වාදී ඇති අතර ඒ ඔස්සේද පැමිණිලි යොමුකිරීමෙන් එම පැමිණිලි වලට අවධානය යොමුකිරීමට වඩාත් පහසු වනු ඇත. පළාත් සඳහා වෙන් වෙන් වශයෙන් හඳුන්වාදී ඇති එම දුරකතන අංක හා විද්‍යුත් තැපැල් ලිපින පහතින් දක්වා ඇත.


 
 
 
බස්නාහිර පළාත
0704701141
paffrel.lto1@gmail.com

වයඹ පළාත
0704701143 
paffrel.lto6@gmail.com

සබරගමුව පළාත 
0704701144
paffrel.lto4@gmail.com

උතුරු මැද පළාත 
0704701145
paffrel.lto5@gmail.com

මධ්‍යම පළාත
0704701146
paffrel.lto8@gmail.com

උතුරු පළාත 
0704701147
paffrel.lto11@gmail.com 

නැගෙනහිර පළාත 
0704701148
paffrel.lto10@gmail.com

දකුණු පළාත 
0704701149
paffrel.lto7@gmail.com 

ඌව පළාත 
0704701150
paffrel.lto3@gmail.com 

Related News

Image

සාමාජිකයෙකු වන්න

අප හා සම්බන්දවන්න

ඉක්මන් සබැඳි

Image
ජාතික මට්ටමේ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයන් විසින් 1987 දී පැෆ්රල් සංවිධානය ස්ථාපිත කරන ලදී.

ලිපිනය

නො.16, බයර්ඩ් පෙදෙස, පාමංකඩ හරස් පාර, කොළඹ 0060

දුරකතන අංක

+94 11 255 8570/71

ෆැක්ස්

+94 11 255 8572

විද්‍යුත් තැපෑල

paffrel@sltnet.lk

© 2022 People’s Action for Free and Fair Elections (Paffrel)

Design by Vishmitha.com