පුවත්

PAFFREL meet Nuwara - Eliya Poll & Police Chiefs

A special meeting was arranged by the Deputy Inspector General of Police Nuwara - Eliya with the participation of the SSP, ASP, & eight Officers in charge in the Nuwara Eliya District in order to safe guard a Free & Fair Election and also how to Mi

A special meeting was arranged by the Deputy Inspector General of Police  Nuwara - Eliya with the participation of the SSP, ASP, & eight Officers in charge in the Nuwara Eliya District in order to safe guard a Free & Fair Election  and also how to Mitigate factors which could undermine a peaceful environment during the election period.

The meeting was conducted with the patronage  of the Assistant  Election Commissioner Nuwara - Eliya Mr.  H.A.S. Fernando and PAFFREL Executive Director Mr. Rohana Hettiarachchi & National Co - ordinator Mr. Sujeewa Gayanath represented PAFFREL in the meeting.

It was unanimously decided to take strict legal actions against anyone who violates law irrespective of the political party which she or he represents.

Related News

Image

සාමාජිකයෙකු වන්න

අප හා සම්බන්දවන්න

ඉක්මන් සබැඳි

Image
ජාතික මට්ටමේ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයන් විසින් 1987 දී පැෆ්රල් සංවිධානය ස්ථාපිත කරන ලදී.

ලිපිනය

නො.16, බයර්ඩ් පෙදෙස, පාමංකඩ හරස් පාර, කොළඹ 0060

දුරකතන අංක

+94 11 255 8570/71

ෆැක්ස්

+94 11 255 8572

විද්‍යුත් තැපෑල

paffrel@sltnet.lk

© 2022 People’s Action for Free and Fair Elections (Paffrel)

Design by Vishmitha.com