පුවත්

PAFFREL Made Its First Appearance Before Media on 28 August 2013 @ CSR

PAFFREL made its first appearance before media on 28th August 2013 @ CSR & released first observation report on the upcoming Provincial Elections

PAFFREL made its first appearance before media on 28th August 2013 @ CSR & released first observation report on the upcoming Provincial Elections

Further more it was revealed the PAFFREL Elections monitoring mechanism for both Pre Elections post Elections periods as well as Election day

 

Watch Videos - www.youtube-nocookie.com/v/hE5WEGSZ69k

Related News

Image

සාමාජිකයෙකු වන්න

අප හා සම්බන්දවන්න

ඉක්මන් සබැඳි

Image
ජාතික මට්ටමේ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයන් විසින් 1987 දී පැෆ්රල් සංවිධානය ස්ථාපිත කරන ලදී.

ලිපිනය

නො.16, බයර්ඩ් පෙදෙස, පාමංකඩ හරස් පාර, කොළඹ 0060

දුරකතන අංක

+94 11 255 8570/71

ෆැක්ස්

+94 11 255 8572

විද්‍යුත් තැපෑල

paffrel@sltnet.lk

© 2022 People’s Action for Free and Fair Elections (Paffrel)

Design by Vishmitha.com