වීඩියෝ

PAFFREL\'s NIC Mobile Service 11-19 Dec, 2014

PAFFREL\'s NIC Mobile Service 11-19 Dec, 2014

Broadcast on: Monday 22 December, 2014
TV Station : Paffrel

රාජ්‍ය දේපළ භාවිතය කැපීපෙනෙන ලෙස ඉහළ ගිහින් තිබෙනවා - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා

රාජ්‍ය දේපළ භාවිතය කැපීපෙනෙන ලෙස ඉහළ ගිහින් තිබෙනවා - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා

Broadcast on: Thursday 18 December, 2014
TV Station : Hiru TV

අනුරාධපුර සන්ධාන රැළියට ජනතාව රැගෙන ආ බස් ලංගම බස් රථ පෙළක්

අනුරාධපුර සන්ධාන රැළියට ජනතාව රැගෙන ආ බස් ලංගම බස් රථ පෙළක්

Broadcast on: Friday 12 December, 2014
TV Station :

පොදු අපේක්ෂකයාගේ ආධාරකරුවන් පිරිසකට ප්‍රහාරයක්

පොදු අපේක්ෂකයාගේ ආධාරකරුවන් පිරිසකට ප්‍රහාරයක්

Broadcast on: Wednesday 10 December, 2014
TV Station : Paffrel

Illegal Promotions to Police officers & Inability of Government officials on Taxing Banners & Posters

Illegal Promotions to Police officers & Inability of Government officials on Taxing Banners & Posters

Broadcast on: Thursday 04 December, 2014
TV Station : Hiru Tv

Maithri makes deposit; Contests under ‘swan’

Maithri makes deposit; Contests under ‘swan’

Broadcast on: Tuesday 02 December, 2014
TV Station : Dailymirror Sri Lanka

UVA Provincial Council Election day PAFFREL News on 20 Sept. 2014

UVA Provincial Council Election day PAFFREL News on 20 Sept. 2014

Broadcast on: Saturday 20 September, 2014
TV Station : PAFFREL

Final Press release of paffrel

Final Press release of paffrel

Broadcast on: Thursday 18 September, 2014
TV Station : PAFFREL

Police actions aren’t adequate in Uva: PAFFREL

Police actions aren’t adequate in Uva: PAFFREL

Broadcast on: Wednesday 03 September, 2014
TV Station : Dailymirror Sri Lanka

UPFA candidates have gone mad in the face of defeat - JVP

UPFA candidates have gone mad in the face of defeat - JVP

Broadcast on: Sunday 31 August, 2014
TV Station : ADA Derana

Paffrel news (Election Day, Southern & Western 29-03-2014)

Paffrel news (Election Day, Southern & Western 29-03-2014)

Broadcast on: Saturday 29 March, 2014
TV Station : PAFFREL

Decline in pre-election violations; PAFFERAL

Decline in pre-election violations; PAFFERAL

Broadcast on: Thursday 27 March, 2014
TV Station : Hiru News

Ajith Prasanna Begging for money

Ajith Prasanna Begging for money

Broadcast on: Sunday 09 March, 2014
TV Station : Hiru News

Towards transforming the political culture

Towards transforming the political culture

Broadcast on: Friday 27 June, 2014
TV Station : PAFFREL

Sabanayagam Sridharan on Mitigating Election Violence

Sabanayagam Sridharan on Mitigating Election Violence

Broadcast on: Friday 08 November, 2013
TV Station : GNDEM

Hiru News of PAFFREL

Hiru News of PAFFREL

Broadcast on: Saturday 21 September, 2013
TV Station : Hiru

Image

සාමාජිකයෙකු වන්න

අප හා සම්බන්දවන්න

ඉක්මන් සබැඳි

Image
ජාතික මට්ටමේ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයන් විසින් 1987 දී පැෆ්රල් සංවිධානය ස්ථාපිත කරන ලදී.

ලිපිනය

නො.16, බයර්ඩ් පෙදෙස, පාමංකඩ හරස් පාර, කොළඹ 0060

දුරකතන අංක

+94 11 255 8570/71

ෆැක්ස්

+94 11 255 8572

විද්‍යුත් තැපෑල

paffrel@sltnet.lk

© 2022 People’s Action for Free and Fair Elections (Paffrel)

Design by Vishmitha.com