වීඩියෝ

මෙම පෙත්සම ගොනුකිරීමට දේශපාලන අරමුණක් තිබෙනව බව පැහැදිලියි - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

මෙම පෙත්සම ගොනුකිරීමට දේශපාලන අරමුණක් තිබෙනව බව පැහැදිලියි - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

Broadcast on: Wednesday 22 November, 2017
TV Station : TV Derana

පෙත්සම්කරුවන්ගේ වෑයම ඡන්දදායකයන්ගේ ඡන්ද අයිතිය අහිමිකිරීමයි - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

පෙත්සම්කරුවන්ගේ වෑයම ඡන්දදායකයන්ගේ ඡන්ද අයිතිය අහිමිකිරීමයි - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

Broadcast on: Wednesday 22 November, 2017
TV Station : Hiru TV

අඩුම තරමේ සීමානිර්ණ කමිටුවට පෙත්සම්කරුවන් කරුණු දැක්වූවාද? රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

අඩුම තරමේ සීමානිර්ණ කමිටුවට පෙත්සම්කරුවන් කරුණු දැක්වූවාද? රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

Broadcast on: Tuesday 21 November, 2017
TV Station : TV Derana

ඡන්දය කල්දමනවාට සියලුම පක්ෂ විරුද්ධයි - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

ඡන්දය කල්දමනවාට සියලුම පක්ෂ විරුද්ධයි - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

Broadcast on: Tuesday 21 November, 2017
TV Station : Hiru TV

නොවැම්බර් 27 කොමිසම මැතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය ප්‍රකාශයට පත්කරාවි යැයි සිතනවා - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

නොවැම්බර් 27 කොමිසම මැතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය ප්‍රකාශයට පත්කරාවි යැයි සිතනවා - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

Broadcast on: Saturday 18 November, 2017
TV Station : TV Derana

මැතිවරණය කල්දැමීමේ දේශපාලනික අරමුණ පරාජය කල යුතුයි - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

මැතිවරණය කල්දැමීමේ දේශපාලනික අරමුණ පරාජය කල යුතුයි - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

Broadcast on: Thursday 16 November, 2017
TV Station : Hiru TV

මෙම පෙත්සම ගොනුකිරීමේ වුවමනාව වී ඇත්තේ මැතිවරණය කල්දමා ගැනීමයි - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

මෙම පෙත්සම ගොනුකිරීමේ වුවමනාව වී ඇත්තේ මැතිවරණය කල්දමා ගැනීමයි - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

Broadcast on: Thursday 16 November, 2017
TV Station : TV Derana

PAFFREL requests Speaker to verify citizenship status of all parliamentarians

PAFFREL requests Speaker to verify citizenship status of all parliamentarians

Broadcast on: Monday 13 November, 2017
TV Station : Sirasa TV

මැතිවරණය කල්යාම පිළිබඳ ඉඟි පලවෙමින් තියෙනවා රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

මැතිවරණය කල්යාම පිළිබඳ ඉඟි පලවෙමින් තියෙනවා රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

Broadcast on: Tuesday 17 October, 2017
TV Station : TV Derana

ගැසට් නිවේදනය ප්‍රමාද කරන්න එපා රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

ගැසට් නිවේදනය ප්‍රමාද කරන්න එපා රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

Broadcast on: Tuesday 17 October, 2017
TV Station : Hiru TV

නුවරඑළිය මත පදනම්ව මැතිවරණය කල්යායුතු නැහැ - නිරීක්ෂණ සංවිධාන

නුවරඑළිය මත පදනම්ව මැතිවරණය කල්යායුතු නැහැ - නිරීක්ෂණ සංවිධාන

Broadcast on: Tuesday 17 October, 2017
TV Station : Swarnawahini

පළාත් පාලන මැතිවරණයට තිබූ බාධා මේ වෙනකොට නිමවෙලා තියෙන්නේ - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

පළාත් පාලන මැතිවරණයට තිබූ බාධා මේ වෙනකොට නිමවෙලා තියෙන්නේ - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

Broadcast on: Tuesday 17 October, 2017
TV Station : ITN

නුවරඑළිය හා අඹගමුව හේතුකොටගෙන මැතිවරණය කල්දමන්න එපා - පැෆ්රල්

නුවරඑළිය හා අඹගමුව හේතුකොටගෙන මැතිවරණය කල්දමන්න එපා - පැෆ්රල්

Broadcast on: Monday 16 October, 2017
TV Station : TV Derana

මහනුවර නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට තර්ජනය කිරීමට එරෙහිව උද්ඝෝෂණයක්

මහනුවර නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට තර්ජනය කිරීමට එරෙහිව උද්ඝෝෂණයක්

Broadcast on: Wednesday 11 October, 2017
TV Station : Hiru TV

නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට තර්ජනය කිරීම හෙලාදකිනවා - පැෆ්රල්

නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට තර්ජනය කිරීම හෙලාදකිනවා - පැෆ්රල්

Broadcast on: Wednesday 04 October, 2017
TV Station : Sirasa TV

ඇමතිවරයාගේ ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් අපට දැන් විශ්වාසයක් නැහැ - පැෆ්රල්

ඇමතිවරයාගේ ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් අපට දැන් විශ්වාසයක් නැහැ - පැෆ්රල්

Broadcast on: Friday 22 September, 2017
TV Station : Hiru TV

Image

සාමාජිකයෙකු වන්න

අප හා සම්බන්දවන්න

ඉක්මන් සබැඳි

Image
ජාතික මට්ටමේ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයන් විසින් 1987 දී පැෆ්රල් සංවිධානය ස්ථාපිත කරන ලදී.

ලිපිනය

නො.16, බයර්ඩ් පෙදෙස, පාමංකඩ හරස් පාර, කොළඹ 0060

දුරකතන අංක

+94 11 255 8570/71

ෆැක්ස්

+94 11 255 8572

විද්‍යුත් තැපෑල

paffrel@sltnet.lk

© 2022 People’s Action for Free and Fair Elections (Paffrel)

Design by Vishmitha.com