වීඩියෝ

Suwarnavahini News of PAFFREL

Suwarnavahini News of PAFFREL

Broadcast on: Saturday 21 September, 2013
TV Station : Suwarnavahini

PAFFREL Media Statement

PAFFREL Media Statement

Broadcast on: Thursday 12 September, 2013
TV Station : Derana

PAFFREL Media Statement of Postal Voting

PAFFREL Media Statement of Postal Voting

Broadcast on: Monday 09 September, 2013
TV Station : PAFFREL

Commemorating PAFFREL Past Members

Commemorating PAFFREL Past Members

Broadcast on: Thursday 29 August, 2013
TV Station : PAFFREL

Provincial Council Election 21.09.2013 - 1st press Conference

Provincial Council Election 21.09.2013 - 1st press Conference

Broadcast on: Wednesday 28 August, 2013
TV Station : Hiru

PAFFREL 1st Press Conference (28-08-2013)

PAFFREL 1st Press Conference (28-08-2013)

Broadcast on: Wednesday 28 August, 2013
TV Station : Paffrel

Sirasa News of PAFFREL

Sirasa News of PAFFREL

Broadcast on: Wednesday 28 August, 2013
TV Station : Sirasa

PAFFREL Media Statement (27-08-2013)

PAFFREL Media Statement (27-08-2013)

Broadcast on: Wednesday 28 August, 2013
TV Station : PAFFREL

PAFFREL Launches Its Official Website

PAFFREL Launches Its Official Website

Broadcast on: Wednesday 06 February, 2013
TV Station :

Election campaigning is still being carried out in certain areas

Election campaigning is still being carried out in certain areas

Broadcast on: Wednesday 16 March, 2011
TV Station :

Voters have given a clear message to the politicians

Voters have given a clear message to the politicians

Broadcast on: Thursday 08 April, 2010
TV Station : Derana

PAFFREL claims that election campaigning in Jaffna and in the Uva Province is peaceful

PAFFREL claims that election campaigning in Jaffna and in the Uva Province is peaceful

Broadcast on: Thursday 23 July, 2009
TV Station :

The PAFFREL held its first media briefing regarding the upcoming Local Government election at Maradana today (July 15)

The PAFFREL held its first media briefing regarding the upcoming Local Government election at Maradana today (July 15)

Broadcast on: Thursday 15 December, 2011
TV Station :

Image

සාමාජිකයෙකු වන්න

අප හා සම්බන්දවන්න

ඉක්මන් සබැඳි

Image
ජාතික මට්ටමේ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයන් විසින් 1987 දී පැෆ්රල් සංවිධානය ස්ථාපිත කරන ලදී.

ලිපිනය

නො.16, බයර්ඩ් පෙදෙස, පාමංකඩ හරස් පාර, කොළඹ 0060

දුරකතන අංක

+94 11 255 8570/71

ෆැක්ස්

+94 11 255 8572

විද්‍යුත් තැපෑල

paffrel@sltnet.lk

© 2022 People’s Action for Free and Fair Elections (Paffrel)

Design by Vishmitha.com